فیس تو فیس

لب تخت نشسته بودم، لخت لخت و زهره هم لخت رو من نشسته بود و فیس تو فیس بودیم. پاهاش دوطرف پاهام بود و رو زانو نشسته بود و کیرم تا ته کسش بود. سینه‌هاشو گرفته بود جلوی دهنم و دستاش دور گردن و سرم حلقه بود و منم یکی از دستام تو گودی کمرش بود و یکیم روی سینش و اون یکی سینشم میخوردم.

در گوشم همش آه و ناله می‌کرد و حرف میزد، آااااااهههههههه ااااوووووووووهههههههه میلادم بکن جرم بدههههه منو بکنننن ااااخخخخخخخ خیلی کلفته میلاد پارم کرد ااااههههخههه مممممممم جججججووووووونننننننن جرررر بده کسمو جر بده جججررررر بددددههههههه ااااهههه ااااههههه اااااهههههه ممممممم ااااهههههه اااایییییییییییی و لرزید و نشست رو کیرم و شروع کرد نفس نفس زدن، آره برای بار سوم اومده بود و جون داشت سرشو گذاشت رو شونم و منم موهاشو نوازش کردم.

شش ماه از شروع رابطمون می‌گذشت و این اولین سکسمون بود، تند و آتیشی. آپارتمان ما هر واحدش یک طبقه داره و امروز قرارمون رو گذاشته بودیم، هردو هیجان داشتیم. از تو آسانسور شروع کردیم لب گرفتن و خوردن هم. اونهم وحشیانه، منو چسبونده بود تو آسانسور و دبوخور.

در که باز شد هلش دادم عقب و بین خودم و دیوار نگهش داشتم و لباشو خوردم و یهو سینشو فشار دادم که ی جیغ ریز زد و گفتم شششششس زهره همسایه ها. گفت خب بریم تو مردم میلاد.

سریع درو باز کردم و یکی زدم در کونش و گفتم جرت میدم داشت میرفت دست انداخت کمربندمو گرفت و کشیدم داخل و هنوز درو نبسته بودم شلوارمو کشیده بود پایین. همون دم در شروع کرد ساک زدن. این دختر معرکه بود، نگاهاشو گاهی میداخت تو چشمام و لبخند میزد و دوباره میخورد کیرمو.

زبونشو دور سر کیرم میچرخوند و میلیسیدش مخصوصا زیر کلاهکشو که خیلی حساسه، گفتم کثافت میاریما، گفت بهتر بعدش بیشتر می‌کنیم. گفتم جوووووننننممممم امروز جرت میدم. بعد اینهمه وقت تلافیشو در میارم، دستمو بردم زیر چونش و آوردمش بالا شروع کردیم لب تو لب شدن و تو همون حین همدیگرو کامل و سریع لخت کردیم.

حالا نوبت من بود که دیوونش کنم اساسی. تو ورودی خونه یک کمد داریم که آینه قدی داره، چرخوندمش و از پشت گرفتمش تو بغلم. دستامو گذاشتم رو سینه‌هاش و شروع کردم مالیدنشون و با نکشون بازی کردن. چه حالی شد، چشماشو بست و سرشو چرخوند طرفم و منم لبمو گذاشتم رو لباش و لب تو لب شدیم، زبون همو میخوردیم و لیس میزدیم.

دستامو روی سینه ها و شکمش می‌چرخوندم و میمالیدم، آروم یکی از دستامو بردم سمت بالای کسش و شروع کردم آروم دنبال چوچولش گشتن که آهش در اومد، کشدار و بلنددددددد ااااااااااااههههههههههههه مممممممم و لبشو گاز گرفت. حواسم به واکنشاش بود تا نقطه اصلی رو پیدا کنم. پاهاشو یکی بازتر کرد و بالاخره پیداش کردم گفت ااااارررررههههه لعنتی اااارررههههه اااااههههههههههههه خودشه میلاد اومدم و کسش خیس شد و یکم شل شد. گفتم جوووننننمم

دستشو گرفتم و بردم سمت خواب. تو راه رو دوباره چسبوندمش به دیوار و بوخور بوخور اما اینبار سینه هاش. یک درمیون میلیسیدم و میخوردم، گفته بود که اوپنه و دیگه باید روانیش میکردم، آروم یک دستمو بردم لاپاش، آروم کشیدم رو کسش و دوتا انگشت وسطمو بردم تو و شروع کردم گاه باهم و گاهی مجزا حرکت دادن انگشتام و لمس کردن همه جای کسش،، مثل مار به خودش میپیچید منو چنگ میزد.

ااااااوووووووومممممممممممممم یک ماچ محکم از لبش گرفتمو و همونطور که لیسش میزدم رفتم پایین. یک سینش تو مشتم بود، یکیش تو مشت خودش، و جفت انگشتام تو کسش بودن و میچرخوندم و میلرزوندم و گاهیم عقب جلو میکردم، لبام رو گذاشتم رو چوچولش و شروع کردم لیسیدن و مک زدن و زبون زدن.

دستشو کرد تو موهاش و سرشو برد بالا و گففففت ااااههههههههه میلااااادددد چیکار میکنیییی اااههههخ اااوووففففف و موهامو و سرمو روع کرد چنگ زدن و فشار دادن به خودش وااااااایییییی ااااخخخخخخخ ااااااوووووووومممممممممممممم مممممممم وااااااایییییی اره اره اره ااااارررررهههههههه اووووفففففف لعنتی فهمیدم که دارم درست میرم و ادامه دادم اما حالا تند تر.

همش پیچ و تاب میخورد، گفتم خواستی بیایی بگو، گفت لعنتی همینجا ۶۹ شو، کشتیم نمیتونم وایسم. همونجا خوابید و رفتم روش برعکسش خوابیدم و شروع کردم ور رفتن با کسش، حالا راحت تر بودم، تند تند دستمو میمالیدم رو کسش و صدا میداد از بس لیز شده بود، زهره هم حسابی کیرمو می‌خورد. لیس میزد و تند تند میمالید.

کیرمو در آورد و گفت نزدیکم، منم تند تند رو کسش و بالاشو شروع کردم مالیدن، اونهم منو تند تند مالید ااااههههههه زهههرررههههه مییییللللاااااددددددد ااااههههههه ااااخخخخخخخ ااااففففففف مممممممم و آبش پاشید و این صحنه چنان منو تحریک کرد که منم یکم بعدش اومدم و ریختم رو سینه‌هاش.

نفس نفس زدیم و همونجا تو بغل هم خوابیدیم و رونای همدیگرو بردیم لاپای هم و شروع کردیم مالیدن و نوازش و ماچ و بوسه، کیرمو مالید و چماشو خمار کرد و گفت میلاد میکشمت. گفتم بکش اما رو تخت. رفتیم تو اتاق و با دستمال خشک کردم سینشو و چسبوندم به دیوار و زل زد تو چشمام و رفت پایین، گفت حالا میفهمی با کی طرفی و شروع کرد خوردن. یکی دو مین خورد و کیرم دوباره شروع کرد راست شدن.

گفت جووووووننننمممممممم اینو میگن کیر اووووفففففف با دستاش که گذاشت دو طرف کمرم فهموند که باید بچرخم و هلم داد رو تخت. پاهام پایین بودن و خوابیدم رو تخت. پرید روم و شروع کرد محکم لب گرفتن و کسش و رو کیرم میالیدن. خیس خیس بود و کسش عین آتیش داغ. کسشو رو کیرم میمالید و سینشو رو سینم و لباش تو لبم بود دستامون تو موهای هم.

کیرم سیخ سیخ شد. نشست روم، یکم خودشو آورد بالا، چشم تو چشم شدیم و سرشو با دست گرفت و گذاشت جلوی سوراخ کسش و آروم دادش تو، چشماش رفت و لبشو گاز گرفت و گفت اااااخخخخخخخخخخ همینه اااووووفففففف شکافت کسمو جر داد رفت تو ااااووووففففففففف جووووننننمممممم میلادم و خم شد روم و لب تو لب شدیم، دویاره برگشت و شروع کرد کمرشو عقب جلو کردن و رقصوندن رو کیرم. دستاش رو سینه هام بودن، منم دستامو رو سینه هاش گذاشتم و مالیدم، بخصوص نوکشونو.

تند تند عقب جلو می‌کرد و بالا پایین می‌شد، منم با دستام کمکش میکردم یا راهنماییش میکردم برا سرعتش. صداش کل اتاق و برداشته بود، کامل نشست و منم حالت نشسته شدم، شروع کرد بالا پایین شدن و منم سینه هاشو میخوردم و بدن همدیگرو میمالیدیم تا برای بار سوم اومد. خودشو تو بغلم رها کرد و سرشو گذاشت رو شونم، منم آروم خوابیدم و خیلی یواش سعی کردم عقب جلو کنم کیرمو که دوباره سرحالش کنم.

یک بالش گذاشتم کنارم و چرخوندمش رو بالش، ی پاشو گذاشتم رو شونم و یکیشو باز کردم و کیرمو شروع کردم مالیدن رو کسش و با ی دستم مچ پاشو گرفتم و با دست دیگم سینشو گرفتم، گفت ااااخخخخخخخخ لعنتیییی سوپر سکسی منننمم میلاددد بکن توش دیگه. اینو که گفت دیگه چشم هم نگفتم و بجاش مثل برق کیرمو تا ته کردم تو که اهههشششش در اوممممددددد و گفتتتت جونننمن مرد من. اون یک پاشم با چشم اشاره کرد بذارم رو شونم، پاهاشو گرفتم و مسلط شدم روش و شروع کردم، چندت بار اول آروم و بعد محکم و عمیق ضربه میزدم طوری که یا ملافه رو چنگ میزد یا رون پای من رو.

اااااههههههه ااااخخخخخخ ممممممم وووواااااایییییییی جووووننننمممم بکن بکن آااااخخخخخخخخ زهره چه کس تنگ و نازی داری چه لیزهههه اااووووففففف، خب مال کیر کلفت تو هست دیگه. اینو گفت و تو همون حین پاهاشو باز کرد، گفتم چی شد خسته شدی گفت نه، داگی می‌خوام.

رو همون تخت سریع چرخید و آماده شد، منم رو زانو نشستم و از پشت آروم کیرم رو کردم تو کسششش اما تا تهش و که ااااههههششش در اومدددد. اااففففففففف بزن میلاد بزززززنننننننم. منم دو طرف کونشو و کمرشو گرفتم و شروع کردم.

پاهاشو جفت کرد و خودشم شروع کرد عقب جلو شدن. وسط کار دستاشو گرفتم و بهش فهموندم که باید از تخت جداشون کنه، وسط نفس زدنام گفتم آماده جر خوردن باش، و بازوهاشو کشیدم عقب، طوری که نیم تنش معلق شد و منم معطلی نکردم و با تمام قدرت ضربه زدن. صداش میپیچید تو کل اتاق و تو همون حال که جیغش هوا شد دیدم کسشم داغ شد و بی حال شد، صداش تو دماغی شده بود و خمااااررررر، واییی میلااااددددد جر خوردمممم اااخخخخخ بیار اون آبتو دیگه، نمیکشم.

آروم دستاشو آوردم پایین و درازکش شد رو تخت منم بدون اینکه کیرم خارج بشه همراهیش کردم و خوابیدم روش. چسبیدم بهش و شروع کردم آروم عقب جلو کردن اما عمیق و پر فشششار، دیگه فقط نفس نفس زدن بود و آه و ناله حسابی و شهوتی. هردو تو اوج لذت بودیم.

یکم بدنمو باهاش فاصله دادم و دوباره تندتر کردم، بیست ثانیه بعد کیرمو با آه و ناله کشیدم بیرون و گذاشتم لای چاک کونش و آبمو پاشیدم تو گودی کمرش و همزمان زهره هم ارضا شد. دوباره خوابیدم روش، حسابی خسته شدیم و نفس نفس میزدیم.

کیرمو تمیز کردم و حینی که داشتم کمرشو تمیز میکردم در گوشش گفتم زهره عاششششقققققتتتتتتممممممممممممم و گون شو بوسیدم و گفت منم همینطور. کنارش خوابیدم و دراز کشیدم، اونهم چرخید و پتو رو کشید رومون و پاشو انداخت رو پام طوری که کیرم رفت زیر رونشو کسشو چسبوند به رونم. سرشو گذاشت رو سینم و منم همزامن نازش کردم اونهم با موهای سینم بازی کرد.

نفهمیدم که خوابمون برد، فقط وقتی بیدار شدم دیدم به پهلو خوابیدم لخت، زهره جونم هم تو بغلمه و داره آروم کونشو میماله به کیرم و کیرم نیم خیز شده. آروم نازش کردم و چرخید و لبمو بوسید و گفت عالی بود اما تازه سر شبه، باهات کار دارم و چشمک زد و رفت پایین …

وقتی بیدار شدم دیدم به پهلو خوابیدم لخت، زهره جونم هم تو بغلمه و داره آروم کونشو میماله به کیرم و کیرم نیم خیز شده. آروم نازش کردم و چرخید و لبمو بوسید و گفت عالی بود اما تازه سر شبه، باهات کار دارم و چشمک زد و رفت پایین.

دستش رو حلقه کرد دور کیرم و گفت جوووونننننن ولی هنوز سفت نشده میلاد، بذار برات سفتش کنممممم.

فقط سر کیرمو کرد دهنش و شروع کرد مک زدن و زبونشو مالیدن بهش و با دستش بالا پایین کردن کیرم. گاهی لباشو جدا میکرد و فقط زبون میزد و گاهی هم سرش میخورد و مک و زبون میزد و با دستاش هم یا تخمام یا کیرمو نوبتی میمالید. نفس‌هام عمیقتر شدن

زهره کیرمو عالی می‌خورد، شروع کردم ناز کردن موهاش و سرش که دستمو زد کنار و با اممممم گفتن فهمیدم میگه کاری نکنم. منم گفتم خب منم میخوام. که یهو کیرمو از دهنش در آورد و گفت باشه عوضی هرکس زودتر اون یکی رو ارضا کرد برندست ، گفتم باشه. سریع چرخید روم و کسشو گذاشت جلوی دهنم و شروع کرد خوردن کیرم.

زهره عالی ساک میزد و حسابی حال میداد، منم شروع کردم انگشت کردن کسش و مکیدن بالاش، یکم که گذشت بالای کسشو گرفتم بین لبام و شروع کردم مک زدن و لیس زدن همزمان و دستام رو هم رسوندم به سینه هاشو نوکشونو مالیدم، دیگه بیشتر از اینکه بوخوره آه میکشیییددددد

ااااایییییی ااااههههههه ااااامممممممممممم میلاد جونمممم ااااخخخخخخ مممممممم ااااهههههههه‍ه ااااایییییی جااااانننننن اااووووففففففف و دیدم بیشتر داره کسشو فشار میده بهم و یکدفعه نشست رو سینم و کس داغشو گذاشت رو سینم و شروع کرد عقب جلو کردن خودش و منم سریع دستمو رسوندم بالای کسشو مالیدم و تند تند تکون دادم که دیدم سینم گرم شد اساسی و زهره همونجا ارضا شد

گفت اااایییییی لعنتی عالی بود، حالا جایزتو میدم. فیس تو فیس من نشست رو کیرم و همشو تا ته داد داخللل یک ااااااااههههههههههه بلند کشید، اااااااااااااههههههههههههههه چه کلفت و سفته میلاد وای جر خوردم و دستاشو کرد تو م.هاش و منم سریع سینه‌هاشو گرفتم و شروع کردم مالیدنشون.

دستاشو گذاشت روی شونه‌هام و شروع کرد عقب جلو کردن خودش روی کیرم. اااووووفففففف عالییییههههه منم بدنشو چنگ می‌زدم و نازش می‌کردم. نوک سینه هاش رو میمالیدم تا اینکه حرکتش عوض شد تندتر بالا پایین شد.

خم شد روم و منهم دستامو کردم تو موهاش و سرشو گرفتم بین دستام و زل زدیم بهم. گفتم زهره اااهههه اااخخخخخخ جونم، گفت جون زهره اااااااههههههه ااااییییییی مممممم جون دلممممممکک بکنم جرم بده، گفتم زهره و قبل از اینکه حرفی بزنه گفتم عاااششششققققتممممم و لب تو لب شدیم، سرش بین دستام بود و تند تند تو کسش تلمبه میزدم و همش آخ و اوخ و ناز و آه بود.

لبامو جدا کردم و گفتم دوباره بشین رو کیرم زهره ولی درش نیار و پاهاتو صافکن عین وقتی که میشینی رو زمین. با ی ناز و عشوه‌ای گفت چششششممممممممم شوهرمممممم. خندم گرفت و منم بعد از زهره حالت نشسته شدم. دستاشو حلقه کرد دور گردنم و منم دستامو حلقه کردم دور گردن و کمرش و شروع کردم عقب جلو کردن و تکون دادن کیرم تو کسش که عین کوره شده بود.

دستاشو برد عقب گذاشت رو ساق پام و حرکتشو تند تر کرد و برای اینکه راحت تر باشه یک. ستشو برگردوند دور گردنم و پیشونیشو چسبوند به پیشونیم و نفس نفس میزد، دوباره لب تو لب شدیم ( عاشق لب گرفتنم آخه ). منهم سعی کردم تند تر عقب جلو کنم. دوباره برگشت و اینبار محکم‌تر بغلم کرد و فهمیدم نزدیکه. آخه صداش همه جارو برداشته بود

ااااههههخخ ااااایییییی ااااخخخخخخ مممممممم جااااانننننن بکن بکن میلاد بککککننننننننننم جرم بده اااخخخخخ عاشقتم لعنتی من، ااااایییییی ااااخخخخخخ اووووففففففففف تا اینکه خودشو چسبوند بهم و تو بغلم لرزید و کیرم داغ شد. آبش اومد حسابیم اومد.

دستامو دور کمرش حلقه کردم، بالشو گذاشتم زیرش و چون حال نداشت همونجوری خوابیدم روش. عاشق این تغییر پزیشنم، بدون اینکه کیرم در بیاد، شروع کردم لیسیدن گردنش و خوردن لباش و اومدم پایین تا رسیدم روی سینه‌هاش، زهره دستاشو کرد تو موهام و منهم شروع کردم خوردن سینه‌هاش، نوکشونو مک می‌زدم و می‌خوردم و میلیسیدم و گاهیم کل سینشو غرق بوسه میکردم و آروم شروع کردم عقب جلو کردن تو کسش.

مست زهره شده بودم و عاشقانه با یک ریتم آروم تو کسش عقب و جلو میکردم، خوب که سینه‌هاشو خوردم و مک زدم یکم فاصله گرفتم و دستاشو بردم بالای سرش و با دستام گرفتمشون و شروع کردم عمیقتر عقبجلو کردن و هربار تا کله کیرمو میاوردم بیرون و تا ته میکردم داخلش. در گوشش نفس نفس میزدم و گفتم زهرههههه عاااشششقققتممم جونمی نفسمی، و ریتمو تندتر کردم، واهاشو انداخت دورم و حلقه کرد و دستاشو تا آزاد کردم پیچوند دورم.

عاشششقتتتمممم میلادم میخوامممتتتت جوووونممممممم ااااخخخخخخخ اااارررهههه ااارررههههه تندتر جونم تندترررر ااااههههههههه ممممممممم ااااههههههههههه بکن بکن دوس دارم همش زیرت باشم و کیرت تو کسم باشه بکن عشقم بککککککننننن میییلللااااددددد، منهم داشتم نفس نفس میزدم و تند تر عقب جلو میکردم و حسابی هردو میپیچیدیم به همدیگه.

داشتیم هم یگه رو چنگ میزدیم حسابی ، بعد که خوب کردمش، کیرمو درآوردم و نشستم و پاهاشو انداختم رو دوتا شونه‌هام و خم شدم روش و کیرمو تا ته کردم داخل کس زهره و با دستام سینه هاشو گرفتم و مالیدم نوکشونو و با شدت تمام تلمبه زدنمو شروع کردم، اولش چشاش گرد شد و بعد داشت ملافه رو چنگ میزد یا بدن منو.

وایییی مردم میلاد جر خوردم لعنتی ااااخخخخخ اااااههههههههه اااووووففففففف ممممممم جونمممممم جون جون جووونننننن، کیرمو کشیدم بیرون و گذاشتم رو کسش و بالا پایینش کردم و میمالیدم رو چوچولش، پاهاشو آزاد کردم و آروم و تا ته دوباره کردم داخل کسششششششش.

ی جیغ ریزی زد و گفتتتت اااااییییییییییی ممممم چه کلفته و سفته عاشقشم وقتی میشکافه میره تووو جوووونننننننننننننن، منم گفتم عاشق کس تنگتمممممم جیگر، با عشوه گفت یعنی گشاد بشه نمی‌خواییششش ؟
گفتم زهره، گفت جانم، گفتم تا زندم می‌کنمتتتتتتتتت و تا ته فشار دادم داخلللشششش و نگه داشتم که جیغش رفت هوا و محکم لبامو بوسیدبا دستش هلم داد و اومد روم نشست و همشو کرد داخل و تند تند بالا پایین شد

گفت جونمی میلاد جونمی و تند تند شروع کرد بالا پایین شدن. منم دستام همش یا نوک سینش بود یا بالای کسش. حسابی تند کرد حرکتشو کامل نشست و گفتتت ااااااااایییییی ااااخخخخخ میلااااددددد اومدممممممم و از روم پاشد و تا کیرم اومد بیرون آبش ریخت رو کیرم. خودشو ولو کرد بغلم و تند تند نفس نفس می‌زد. یکم نازش کردم و بوسیدمش و کمرشو مالیدم.

بدون هیچ حرفی نشست بین پاهام و اول چندبار با دستش کیرمو بالا پایین کرد و تمیزش کرد و شروع کرد خوردنش. عالی میخورد و من داشتم نزدیک می‌شدم. گفتم زهره نزدیکم. گفت بیا روم بذارش لای سینه‌هام.

دستامو تکیه دادم دیوار بالای تخت و عقب جلو کردم لای سینه‌هاش. و به دو دقیقه نرسید که همه آبمو خالی کردم روی سینش و نفس نفس زنان نشستم روش. گفت جونم جووونممم مرد مننن عاشقتممممم اوووومممم اااخخخخخ و تمیز کردم سینه و کسشو. و کنارش دراز کشیدم و محکم همدیگر رو بغل کردم و شروع کردیم بوسیدن همدیگه.

امیدوارم خوشتون اومده باشه

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.